Archive | 23/07/2011

Từ điển biểu tình: Phi Khanh

TỪ ĐIỂN BIỂU TÌNH: PHI KHANH

 <= Nhà báo  Phi Khanh – ảnh sưu tầm

Tuy chả phải là nhà ngôn ngữ học nhưng tôi hiểu nôm na thế này: từ điển Tiếng Việt là sách người ta cắt nghĩa những từ được sử dụng. Ngoài từ thông thường còn có từ chuyên ngành. Ví dụ từ điển tin học, từ điển xây dựng, từ điển cơ khí v. v… Với từ điển văn học dù chẳng có sách để đọc nhưng tôi cứ thử giải nghĩa vài từ để làm ví dụ: Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/07/2011, in Báo chí.