Archive | 15/09/2011

Thư gửi ông Hà Hùng Cường Bộ trưởng tư pháp

Tôi yêu cầu thư này chuyển tận tay ông Bộ trưởng tư pháp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

                                                                   Hà Nội ngày 15 tháng 9 năm 2011

 

THƯ YÊU CẦU TRẢ LỜI TỐ CÁO CỦA CÔNG DÂN

 

     Kính gửi: Ông Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ tư pháp. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 15/09/2011, in Báo chí.