Tiếng thu

TIẾNG THU

Chợt nghe giòn giã tiếng cười
Chợt thu vàng cả một trời tương tư
Tiếng gì như thể tiếng tơ
Gọi trăng mọc sớm, gọi thơ nảy vần
Cung thanh xen với cung trầm
Nửa tha thiết lại nửa phần lửng lơ
Phải là em đã hay chưa
Đừng trêu anh kẻo lại ngơ ngẩn lòng.

TƯỜNG  THỤY