Archive | 03/11/2011

Thử hình dung Luật nhà thơ

THỬ HÌNH DUNG LUẬT NHÀ THƠ

Phiếm đàm

Kể cũng vui, trong khi những luật cấp thiết cho xã hội như Luật trưng cầu dân ý, Luật biển, Luật quản lý vốn kinh doanh, Luật biểu tình, Luật về sự lãnh đạo của Đảng đang còn gác lại thì người ta lại đưa vào dự thảo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa 13 Luật … nhà thơ. Tiếp tục đọc

This entry was posted on 03/11/2011, in Báo chí.