Đông sớm

ĐÔNG SỚM

Mới giữa thu mà đã lạnh
Gió may ngoài cửa rập rình
Thưa bạn đến chơi không rượu
Dở câu thơ viết suông tình.

Lò sưởi lâu rồi nằm im
Nửa thanh củi không đủ nhóm
Hình như đông nay đến sớm
Loay hoay chắn gió một mình.

TƯỜNG THỤY