Archive | 05/12/2011

Tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam hiện nay: căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới

Tình trạng vô pháp luật ở Việt Nam hiện nay: căn nguyên và thách thức cho bản Hiến pháp mới

Lê Anh Hùng

Trong nhiều niềm hạnh phúc và quyền tự do khác mà

các thần dân của Bệ hạ … được hưởng … không gì mà họ coi

 là quý giá và đáng trân trọng hơn điều này – được dẫn dắt và chi

phối bởi một hình thái pháp trị chắc chắn … chứ không phải

bởi bất kỳ một chính thể bất trắc và độc đoán nào.

(Trích Thỉnh Nguyện Thư của Hạ Viện Anh

gửi Vua James I, ngày 7/7/1610.)1

  Tiếp tục đọc

This entry was posted on 05/12/2011, in Báo chí.