Phản hồi ấn tượng ngày 21/12/2011

Phản hồi ấn tượng ngày 21/12/2011

Kệ bác Nhất anh Trương Văn Dũng và anh Nguyễn Tường Thụy ơi! các anh và TS (thật 99,99%) Diện cứ việc thích máu trên máu dưới của em Bùi Thị Minh Hằng đi.
Nói thật, trông em này cũng ngon lắm, rất phì nhũ và phồn thực.

Bởi: kim 

kim@gmail.com

ngày 21/12/2011
lúc 5:10 Chiều

Phản hồi đã được duyệt ở đây:

Thư ngỏ gửi anh Trương Duy Nhất