Chánh án Tòa án HN đã "giải quyết" đơn khiếu nại của chúng tôi

CHÁNH ÁN TÒA ÁN HN ĐÃ “GIẢI QUYẾT” ĐƠN KHIẾU NẠI CỦA CHÚNG TÔI

Thưa chư vị,
Như chư vị đã tường, ngày 10 tháng 11 năm 2011, mười người chúng tôi có Đơn Khiếu nại gửi Ông Nguyễn Sơn, Chánh án Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội, về QĐ số 26/2011/ QĐ-TA ngày 27/10/2011 và Thông báo số 85/TB-TA ngày 17/10/2011 của Tòa án Nhân dân quận Đống Đa.

Chúng tôi vừa nhận được Quyết định Giải quyết Khiếu nại của Chánh án Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội do ông Phó Chánh án Tạ Quốc Hùng ký ngày 20 tháng 12 năm 2011, và được gửi đi, theo dấu bưu điện là ngày 24 tháng 12 năm 2011. 
Ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tp Hà Nội cho biết: “Quyết định này là Quyết định giải  quyết khiếu nại cuối cùng”. Như thế có nghĩa là mọi cánh cửa các công đường ở “phủ khai phong” Hà Nội đã đóng sập lại trước mặt 10 người chúng tôi.

Vậy xin loan báo Quyết định Giải quyết Khiếu nại nói trên, để chư vị phẩm bình.


Ghi chú: Bằng bản QĐ này ông Chánh án đã tự tiện đổi họ tôi từ Nguyễn Xuân Diện sang Phạm Xuân Diện (ở ngay trang 1). 
.