Vịnh bí thư thành ủy

Thơ bạn đọc

VỊNH BÍ THƯ THÀNH QUỶ (ủy)

Cha mẹ đặt tên , ý thật lành
Mong con danh toại với công thành,
Cử nhân Anh ngữ , sao mà dốt !
Tiến sĩ Kinh ” tê “,” bất biết “(lại chẳng)rành
Tiên lãng cướp đầm, CÔNG chỉ đạo,
Hải phòng trùm đảng, đã lên DANH
Cơm cha, áo mẹ, công thầy dạy
Đốt củi để thành lưu với manh .

Võ Việt Vinh

=======
Ps: Học vị Thành quỷ : Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn