Vịnh Thành quỷ II (ủy)

Vịnh Thành quỷ II (ủy)

Trước đèn xem báo On-lai(online),
Nực cười hai chữ “nhân tài” tréo ngoe !

Ngày nay, đất Cảng hết nhân tài,
Thành quỷ “Gúc-gồ”, đặc cán mai
Tiến sĩ cầm bằng người thất học
Cử nhân sao giống kẻ đầu sai
Giỏi nghề nói dóc cùng bô lão,
Thạo việc huênh hoang với báo đài
Cống Rộc phen này thu tóm được,
Quan bà đứng sổ, chứ tên ai !

Võ Việt Vinh

=======
Ps: Học vị Thành quỷ : Tiến sĩ Kinh tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Anh văn