Một phản hồi trong ngày 19/4/2012

Một phản hồi trong ngày 19/4/2012

Tôi cho rằng, rất nhiều người trong cái đám biểu tình kia vì những lý do cá nhân mà đi biểu tình như một hình thức khiêu khích chính quyền, chứ để đo đếm lòng yêu nước của những người này chắc cũng cạn lắm. Có giặc sang thì cũng lủi hết cả thôi, không to mồm hò hét nữa đâu.

Bởi: Starik ngày 19/04/2012
lúc 2:26 Chiều

TẠI ĐÂY:

Điều không nên làm của người cầm bút