Phẩm giá nữ lưu

Thơ độc giả

PHẨM GIÁ NỮ LƯU

.
Biểu tình chống giặc- tội sao em ?
Bảy chín chưa quên lũ giặc hèn
Bắn phá, đốt nhà biên giới cận
Đâm thuyền, cắt cáp biển bờ ven
Minh Hằng – trăng sáng lòng yêu nước
Thế Thảo – cỏ mù dạ tối đen
Lệnh bắt em vào trường phục phẩm
Càng ngời phẩm giá nữ lưu thêm.

VÕ VIỆT TRINH