Thông báo

Kính báo:

.

Kể từ ngày 24/9/2012, blog Nguyễn Tường Thụy được đăng song song ở 2 địa chỉ:

TẠI ĐÂY:

https://nguyentuongthuy2012.wordpress.com/

VÀ TẠI:

http://ntuongthuy.blogspot.com/

Vậy thông báo cho các bạn biết để theo dõi. Trong trường hợp blog này bị chặn thì các bạn có thể tìm sang đọc blog kia.

4 thoughts on “Thông báo

  1. Tìm anh THỤY muốn chết luôn ,chúng nó chặn kỹ quá ,nhưng không bao giờ bỏ anh trừ khi anh bỏ tụi tui.

Đã đóng bình luận.