Archive | 25/09/2012

Chờ Nguyễn Xuân Diện bị trừ đồng lương đầu tiên.

Hôm nay, Tiến sĩ Nguyn Xuân Din chính thc nhn được “quyết đnh v vic cưỡng chế thihành quyết đnh x pht vi phm v qun lý cung cp s dng dch v internet, thông tin đin t trên internet do Chánh thanh tra S Thông tin và truyn thông Nguyn Văn Minh ký.
Theo quyết đnh thì h s dng bin pháp cưỡng chế là tr 30% tin lương tháng đ thc hin np pht só tin 7,5 triu đng.
Như công lun đã biết, xung quanh vic thanh tra Tiến sĩ Nguyn Xuân Din có khá nhiu chuyn lùm xùm gây tai tiếng cho S Thông tin và truyn thông.

Theo TS Nguyn Xuân Din thì trong quá trình thanh tra, đoàn thanh tra đã không h xut trình được bt c bng chng nào v vic “li dng trang thông tin đin t cá nhân đ cung cp thông tin” đã gây phương hi đến trt t an toàn xã hi.

Mc dù vy, h c tình ra quyết đnh x pht ri ra quyết đnh cưỡng chế Nguyn Xuân Din.
Vic làm c đm ăn xôi này ca S 4 T chc chn s không mang li kết qu như mong mun.
By triu năm trăm nghìn đng tuy không ln nhưng nó nói lên rt nhiu vn đ. Người thân và bn bè ca Nguyn Xuân Din đang ch đến lúc anh b tr đng lương đu tiên.


24/9/2012
TƯỜNG THY
Mi xem li:

Chờ Nguyễn Xuân Diện bị trừ đồng lương đầu tiên.

Chờ Nguyễn Xuân Diện bị trừ đồng lương đầu tiên.

.

Hôm nay, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện chính thức nhận được “quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên internet do Chánh thanh tra Sở Thông tin và truyền thông Nguyễn Văn Minh ký.

Theo quyết định thì họ sử dụng biện pháp cưỡng chế là trừ 30% tiền lương tháng để thực hiện nộp phạt só tiền 7,5 triệu đồng. Tiếp tục đọc