Archive | 29/09/2012

Nguyễn Trần Bạt – hay hội chứng lý luận kỳ đà hoa

Trn Mnh Ho
“Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương
Li Nguyn Trn Bt (www.vi-p.com.vn VT3)
Nguyn Trn Bt, tác gi quyn“ Đi thoi vi Tương lai” đã tng cnh cáo đng cng sn Vit Nam, da rng nếu đng không t do hóa, dân ch hóa xã hi, nht đnh s b nhân dân lt đ bng cách mng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau:
“ Tôi cho rng nhng món n ca nhng nhà cm quy Vit Nam đi vi dân tc này chính là dân ch hóa xã hi…Nếu viy không được thc hin bi h thì dân tc chúng ta s đi mt vi mt cuc cách mng xã hi (NXB HNV, 2010, trang 923) (Bauxite Vit nam online ngày 16-8-2011)
Trong ln nói chuyn vi các nhà lý lun hàng đu ca đng cng sn Vit Nam, Nguyn Trn Bt quên hn vic mình tng c xúy cho cách mng nâu, tím, vàng, cam quýt s nht đnh xy ra ti Vit Nam, đ nói ngược li rng, ch nên đ xy ra cách mng cách miết gì cN ĐNH CHÍNH TR là thượng sách thôi các đng chí cng sn trung kiên ơi, như sau:
NTB: “Tôi có nói trong quyn sách này là cái di chng ca cách mng không phi là chết chóc mà là s s hãi. Và s s hãi các di chng ca cách mng không ch có trong người dân mà có ngay trong c nhng người lãnh đo, nhng người cm quyn. Các cuc cách mng luôn kéo theo s s hãi, s bn đnh tinh thn, làm con người dng li không sáng to. Nếu như chúng ta to ra mt trng thái yên n thì mi người đu có th là tư tưởng ca riêng mình, mi người đu có th tr thành nhà khoa hc ca riêng mình. Do đó, t l con người có năng lc sáng to s ln hơn, ph biến hơn và điu đó làm cho nhân loi tr nên tiết kim hơn. Cho nên, lun đim ca tôi là lun đim nhân loi không còn đ sc chu đng các cuc cách mng. Nói cho cùng, các cuc cách mng din ra trong thc tế đi sng ca lch s nhân loi cũng không nhiu lm, mà hu qu ca nó đã ghê gm như vy. S sp đ ca Liên bang Xô viết là kết qu ca cách mng. Nhân cái đà đy, người ta đã to ra mt quc gia là kết qu ca s cưỡng bc rt nhiu th. Và nói rng cách mng là mt cơ hi ln cho rt nhiu k cơ hi.
KHI NHÀ DÂN CH NGUYN TRN BT ĐNG QUAN ĐIM VI K “PHN ĐNG” ĐIU CÀY NGUYN VĂN HI:
Chng như trong ông Nguyn Trn Bt luôn luôn tn ti hai con người khác trong mình, hai con người đi lhoàn toàn vi nhau: ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi th lãnh “ Câu lc b nhà báo t do” va lãnh án 12 năm tù (sau khi đã b tù 2 năm rưỡi vì ti danh gán ghép: trn thuế) và ông Đinh Thế Huynh, y viên B chính tr, trưởng ban tuyên giáo trung ương. Lúc thì ông Nguyn Trn Bt ăn nói rt “phn đng” (mà toàn nói “phn đng” trên các báo chí sách v l phi) ging y như ông Điếu Cày Nguyn Văn Hi đã nói (ch được nói trên báo l trái). Rt l là ông Bt và ông Hi cùng phát ngôn nhng điu ging nhau, cùng xác nhn Vit Nam chưa có t do dân ch, cn phi đa nguyên chính tr, đng cn phi tr li t do đã cướp ca dân li cho dân…mà ông Hi thì b tù oan c hai ln ngót 16 năm và 7 năm qun thúc, còn ông Bt thì li được đng cng sn thưởng cho đi nước ngoài liên tù tì, cũng li liên tù tì lên truyn hình ca ngi đng vinh quang, Bác H vĩ đi…là sao?
Điếu Cày tng đu tranh ôn hòa đòi quyn được thc thi phép bin chng Mác –xít là xã hi phi phi có phe đi lp, trí thc phi đi lp vi đng cng sn thì lin b bt, còn Nguyn Trn Bt đòi đi lp ngay c trên báo chí sách v l phi thì li được đng tung hô theo kiu “phn đng có thưởng” như khi ông đnh nghĩa TRÍ THC PHI ĐI LP VI ĐNG CNG SN mi gi là trí thc như sau:
“Tiêu chun th nht là trí thc phi cm quyn v mt l phi, th hai là trí thc phi luôn luôn đi lp vi nhà cm quyn, đi lp vi quá kh, đi lp vi nhau và đi lp vi các yếu t bên ngoài” (mép gp bìa bn cun: “Nguyn Trn Bt – Đi thoi vi tương lai- tp 2-NXB Hi nhà văn 3-2011)
Điếu Cày đòi phi chính tr trong kinh tế, văn hóa giáo dc thì b bt còn Nguyn Trn Bt cũng phát ngôn y như Điếu Cày thì li được mi đi ging cho các giáo sư, các nhà giáo trong Hc vin chính tr H Chí Minh. Khi nhà cm quyn coi chính tr là thng soái, Nguyn Trn Bt vch ra nn giáo dc Vit Nam sa đa là vì nó b chính tr hóa, như sau: “Ci cách giáo dc v bn cht là phi chính tr hóa giáo dc, tr li cho hc đường tt c nhng s yên tĩnh ca nó” (sách đã dn)
Điếu Cày nói xã hi Vit Nam dưới s lãnh đo ca đng cng sn không có dân ch thì b b tù 14 năm rưỡi ( 2,5 năm “trn thuế” + 12 tù mi đây); Nguyn Trn Bt cũng nói như thế này  nhiu nơi, nhiu lúc thì li được đng thưởng công.Trên mép gp bìa bn cun “Ci cách và s phát trin” (NXB Hi Nhà Văn 6-2011), Nguyn Trn Bt vch ra mt mnh đ sng còn ca đng cng sn Vit Nam và dân tc Vit Nam là khi nn chính tr tuyt đi nm trong tay mt đng cm quyn thì nhân dân thc cht không có mt t do hay mt chút quyn lc nào: “Nếu xã hi tiếp tc là s hu ca các tp đoàn chính tr, thm chí người ta xây dng các pháp chế đ hp pháp hóa vai trò làm ch xã hi v mt chính tr ca các tp đoàn chính tr thì tc là không có nhân dân trong đó, tc là không có dân ch
Điếu Cày tng nói khi nào còn đng cng sn đc quyn, đc tôn thì xã hi không bao gi có t do thì b bt vào tù; Nguyn Trn Bt nói y chang Điếu Cày mà nói trong sách được xut bn, nói khi ging cho các nhà lý lun cao cp ca đng thì li được đng v tay:
“Trong quá kh, hu hết các Đng Cng Sn trên thế gii, đu đã tng làm vic này. H xây dng nn văn hoá đ kim soát xã hi v mt thái đ chính tr, xây dng đi ngũ công nhân đ làm ch da, làm lc lượng chính tr, xây dng đi ngũ trí thc làm trí khôn chính tr, tc là nhng người cm quyn luôn mun biến xã hi tr thành lc lượng ca mình, công c ca mình mà quên mt rng làm như vy s khiến cho xã hi không còn t do na.
KHI NGUYN TRN BT, NHÀ “ĐI LP CUI” LÀ ĐNG CHÍ VI ÔNG ĐINH TH HUYNH
Trong mt chương trình ca VT3 trò truyn vi ông Li Văn Sâm v “đng thun”, ông Bt đã hng chí tuyên b: “ Tôi rt thích ngh quyết bn trung ương”, mc dù không ai hi ông v ngh quyết này. (You Tube – Khách ca VT3: Lut sư Nguyn Trn Bt).
Bng cách mượn đài truyn hình đ lp công vi đng, ông Bt đã gián tiếp chôn ct vn liếng dân ch t do, chôn ct tư cách nhà nghiên cu đi lp vi chính quyn trong tàn tro ca thói trí trá, trong nm m ca phương pháp lun đa nhân cách.
Ông Nguyn Trn Bt tuyên b đng hn v phía chính quyn: “Nghiên cu xã hi hc tc là anh phi đt mình vào đa v ca nhà cm quyn, bi vì bao gi nhng nghiên cu xã hi cũng phi bt đu t lc lượng xã hi mnh nht, mà lc lượng xã hi mnh nht chính là các đng chính tr cm quyn. Vì nếu không xut phát t quyn li ca các đng chính tr cm quyn thì các khái nim t tế không hình thành được. Cho nên phi đt mình vào đa v ca h đ nghiên cu cái mà mình mun có hi gì cho h không?
Tôi đã có mt kết lun rng nhân quyn không còn là quyn chính tr, nhân quyn là quyn phát trin và chng li ri ro ca cuc sng.
Ông Bt tng tuyên b: mun thành trí thc thì phi đi lp vi chính quyn. Nay ông li tuyên b ông đng hn v phía đng cng sn đ ca ngi ngh quyết, đng hn v phía chính quyn đ nghiên cu xã hi hc. Do vy, ông Bt đã t tước b vai trò trí thc ca mình đ làm mt k không trí thc, đ được yêu đng thoi mái và được đng yêu. Ông Bt làm như mình chưa h đóng vai đi lp vi đng vi chính quyn, chưa tng đng quan đim “phn đng” vi anh Điếu Cày đang  tù vy. Ông Bt trí trá cãi cho đng: “nhân quyn không còn là quyn chính tr”, nghĩa là đc đng, đc quyn thì xã hi vn có nhân quyn, vn đy t do dân ch à Điếu Cày muôn năm trong tù ơi!?
Vì đng hn v phía chính quyn, nên ông Bt tha h mt sát dân oan b chính quyn cướp đt, nhc m dân oan là bn “ăn v chính ph”, bn “ không có năng lc” :
Người ta tưởng rng nhân quyn gn lin vi s đòi đt, kêu oan, biu tình, nhưng tôi không nghĩ như vy. Con người s dĩ ăn v chính ph là vì h không có năng lc.
Ông Bt có thiên tài biu din trò o thut ca cái chong chóng tư tưởng, ca con thò lò lý lun, thc thi s mnh cp kênh ca câu thơ dân gian vui tng bác T Đình Đ năm xưa: “Hoan hô bác T Đình Đ / Mi va theo đch thot v vi ta”. Phút trước mi thy ông Bt ôm khát vng anh Điếu Cày, thot mt cái, phút sau đã thy ông Bt ôm tinh thn bác Đinh Thế Huynh. Ông Bt hùng hn làm lut sư bo v đng: chính quyn cướp đt ca dân chính là nhân quyn cao nht v
Ông Nguyn Trn Bt khng đnh ĐNG CNG SN VIT NAM KHÔNG TOÀN TR (tc là KHÔNG ĐC TÀI): “Và đến bây gi, tôi kết lun là: không có bt kỳ nguy cơ nào v mt chính tr cho các nhà cm quyn, cho Đng Cng sn Vit Nam và cho chính ph Vit Nam khi chúng ta có mt xã hi dân s lành mnh. Ngược li, nó g cho h nhng gánh nng khng khiếp trong vic bành trướng cơ cu nhà nước đ t chc qun lý xã hi, cái mà nhiu người không thin chí gi là toàn tr. Tôi cho khái nim toàn tr là mt khái nim thun tuý lý thuyết. Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr. (Phn tô đlà TMH nhn mnh.)
Ngược vi xã hi toàn tr là xã hi dân ch ông Bt à? Hoan hô xã hi ta dân ch nht thế gii vì ông Bt vn lp đi lp li bài hát T DO GP TRIU LN TƯ BN này do ông Đinh Thế Huynh va gài vào b nh ID ca nhà nghiên cu theo phái “Pharisiêu-gi hình” Nguyn Trn Bt : “Xã hi chúng ta thc ra cũng không toàn tr. Các nhà lãnh đo ca chúng ta không có ai toàn tr.
Ông Bt gi như Tháp Bayon bn mt quay v bn hướng khác nhau mà mi người, t các phía khác nhau c tưởng ông ta ch có mt gương mt đi lp vi chính quyn. Khiến nhà thơ Hoàng Hưng (người tng b đng bt tù oan my năm tri ch vì dám cm tp thơ “Kinh Bc” ca Hoàng Cm trong người) phc lăn tinh thn phn kháng xã hi ca nhà lý lun đi lp Nguyn Trn Bt mà viết bài khen ông Bt hết li trên mng l trái Bauxite Vit Nam.
Con tc kè hoa có thiên tài đi màu da nhanh chp nhoáng đ sng còn. Thiết tưởng ông Nguyn Trn Bt, mt nhà kinh doanh giàu có không cn phi hc phép đi màu da đ liên tù tì đi màu theo thi tiết chính tr. Ông Bt còn lâu mi hc được phương cách ca tướng quân Brutus thi c La Mã: mt tay vung lên vn tuế Ceasar,và mt tay ngm rút dao đâm chết Ceasar. Thế thì xin ông Nguyn Trn Bt hãy thu dn các mc n ca mình li đ thiên h khi cười chê, đng đem ít mt n lý lun thò lò ca mình mà tng các cháu m côi cho chúng vui tết trung thu, ông Bt nhé .,.
Sài Gòn ngày 29-9 – 2012 ( tc 14 tháng tám âm, ti mai là tết trung thu)
Trn Mnh Ho
 Tác gi gi cho NTT blog
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Nguyễn Trần Bạt – hay hội chứng lý luận kỳ đà hoa

NGUYỄN TRẦN BẠT – HAY HỘI CHỨNG LÝ LUẬN KỲ ĐÀ HOA

Trần Mạnh Hảo

“Tôi rất thích nghị quyết bốn trung ương”

Lời Nguyễn Trần Bạt (www.vi-p.com.vn VT3)

 

Nguyễn Trần Bạt, tác giả quyển“ Đối thoại với Tương lai” đã từng cảnh cáo đảng cộng sản Việt Nam, dọa rằng nếu đảng không tự do hóa, dân chủ hóa xã hội, nhất định sẽ bị nhân dân lật đổ bằng cách mạng cam, quýt, bòng bưởi hay nhài nhiếc, như sau: Tiếp tục đọc

Sinh ra chỉ để yêu

Truyện ngắn của NGUYỄN QUANG HUY

Hồi anh mới quen nàng, nàng đang làm thủ tục ly dị chồng. Hai người, một căn hộ hai bảy mét vuông, nhà lắp ghép, gian ngoài mười bảy mét, gian trong mười mét. Nàng hai mươi sáu, có đứa con trai ba tuổi.
Nàng kể, khi mời anh đến chơi nhà buổi tối đầu tiên:
– Anh đừng ngại! Không sao đâu! Chúng em đã thoả thuận với nhau: Nếu ai nuôi con thì ở gian rộng hơn. Còn từ nay, không ai có trách nhiệm với nhau nữa, không được xâm phạm tự do của nhau! Mà, anh ấy cũng biết tính em rồi…

Tiếp tục đọc

Sinh ra chỉ để yêu

Sinh ra chỉ để yêu

Truyện ngắn của NGUYỄN QUANG HUY

 .

Hồi anh mới quen nàng, nàng đang làm thủ tục ly dị chồng. Hai người, một căn hộ hai bảy mét vuông, nhà lắp ghép, gian ngoài mười bảy mét, gian trong mười mét. Nàng hai mươi sáu, có đứa con trai ba tuổi.

Nàng kể, khi mời anh đến chơi nhà buổi tối đầu tiên:

– Anh đừng ngại! Không sao đâu! Chúng em đã thoả thuận với nhau: Nếu ai nuôi con thì ở gian rộng hơn. Còn từ nay, không ai có trách nhiệm với nhau nữa, không được xâm phạm tự do của nhau! Mà, anh ấy cũng biết tính em rồi… Tiếp tục đọc

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Đồng Chiêm dạo trước thân bầm dập
Bờ lốc bây giờ lối biệt tăm
(NTT)
JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh ở Đồng Chiêm

Nhân dịp đại tá Nguyễn Đức Chung được đề bạt làm giám đốc Công an Hà Nội, xin trích một đoạn trong bài báo cách đây trên 2 năm của JB Nguyễn Hữu Vinh, trong đó có đoạn kể về cuộc gặp gỡ với anh, coi như là một kỷ niệm.
Mình chơi với tay JB Nguyễn Hữu Vinh nhưng cũng ghét hắn cái tính hay hỏi khó công an. Bảo bắt bớ đánh đập thì đơn giản chứ bắt người ta hiểu luật pháp thì hơi bị khó. Trình độ anh em có hạn, cũng phải thông cảm chứ.
Chuyện đã qua, đọc cho vui thôi. Chúc anh Chung trên cương vị mới làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước.
 ………………………
Ngày 11/1/2010, bản thân tôi bị đánh đập dã man, bị cướp máy ảnh tại An Phú, Mỹ Đức khi đến thăm giáo dân Đồng Chiêm. Khi bị choáng ngất đã được mọi người đưa cấp cứu và đưa về nhà. Tôi ở nhà dưỡng thương đã nhận được hai lần Giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra Thành phố HN.
Lần thứ nhất, giấy triệu tập ghi “Hỏi việc liên quan” tôi đã thắc mắc ngay khi nhận được giấy triệu tập rằng: “Việc liên quan thì tôi biết bao nhiêu việc liên quan, từ việc cãi nhau với vợ, mắng con, đi mua rau… tất cả đều là việc liên quan. Vậy các anh định hỏi việc gì thì nói cụ thể”.
Lần thứ hai giấy triệu tập ghi rõ: “hỏi việc liên quan đến mất máy ảnh tại Mỹ Đức, Hà Nội”.
Đúng giờ tôi đến số 7 Thiền Quang, cơ quan điều tra của CSHN. Tiếp tôi là một công an tên Sơn, tôi hỏi:
– Đề nghị anh cho biết, căn cứ nào để cơ quan điều tra viết Giấy triệu tập tôi lên làm việc?
– Chúng tôi căn cứ vào những thông tin qua đài, báo rằng anh bị đánh và cướp mất máy ảnh ở Mỹ Đức.
– Như vậy là cơ quan công an làm việc có trách nhiệm khi có thông tin qua đài báo. Vậy các anh đã điều tra được đến đâu vụ này? (Thực ra, chỉ có báo nước ngoài đưa tin, đài báo VN không có những thông tin này, chứng tỏ cơ quan điều tra vẫn nghe đài đọc báo nước ngoài và điều tra theo những thông tin đó).
– Chúng tôi giờ mới mời anh lên để viết trình báo lấy căn cứ điều tra.
– Anh vừa bảo căn cứ thông tin trên báo đài thì điều tra, nay lại bảo mời tôi lên để trình báo lấy căn cứ điều tra? Nghĩa là thế nào, nếu tôi chết hôm đó thì các anh không điều tra à?
Đến đây, anh ta mời một cán bộ tên Hải, giới thiệu là Phó phòng CSĐT đến làm việc, sau một lúc giải thích, anh này nói:
– Chúng tôi phải điều tra những viêc liên quan như anh có máy ảnh thật không, ai biết, có mất máy ảnh không… nếu không chúng tôi có thể kết luận rằng “Không có cơ sở để nói anh bị mất máy ảnh”.
– Tôi nghĩ rằng, việc điều tra như thế nào là việc của các anh, là trách nhiệm của cơ quan điều tra, việc kết luận ra sao phụ thuộc vào trình độ, khả năng, lương tâm và cách làm việc của các anh. Tôi không có thể can thiệp được vào kết luận điều tra, tôi chỉ biết là tôi bị đánh, bị cướp máy ảnh. Hôm nay các anh hỏi về việc đó, tôi với tinh thần hợp tác của công dân với cơ quan điều tra, tôi sẽ trả lời những chi tiết về việc mất máy ảnh, vậy thôi.
– Anh viết tờ trình báo vào đây.
– Tôi không có nhu cầu trình viết báo ở đây, nếu có tôi đã viết ở nhà, hiện tôi bị đau tay không viết được nên tôi không viết.
– Nhưng anh phải viết để chúng tôi có cơ sở.
– Thứ nhất, tôi đau tay không viết được, thứ hai, các anh ghi rõ trong giấy triệu tập là “hỏi việc liên quan đến mất máy ảnh ở Mỹ Đức” vì vậy nếu anh hỏi thì tôi trả lời, nếu không thì tôi về, tôi không có nghĩa vụ viết ở đây.
– Anh trả lời về việc mất máy ảnh như thế nào?
– Tôi đang xem lễ ở nhà thờ Đồng Chiêm, một số giáo dân bảo tôi “họ đổ đống đất chặn đường ra rồi”, tôi ra khỏi nhà thờ gặp linh mục Nguyễn Văn Liên, phó xứ Đồng Chiêm, Ngài bảo làm sao họ lại chặn được như thế, chúng ta ra xem như thế nào. Tôi ngồi sau xe máy cha Liên đi ra, đến nơi thấy có đống đất mới đổ, trước đó có chiếc xe ba bánh.
Bên kia đường, một đám đông đang đứng có nhiều người mang cảnh phục, quân phục… Tôi vừa bước qua đống đất sang bên kia, thì thấy khoảng 15 người chạy lại phía tôi, tôi tưởng phía sau tôi có việc gì nên quay nhìn lại thì bị tấn công tới tấp.
Bị đánh bất ngờ, tôi ngồi xuống bị đấm đá liên tục, tôi bị đẩy xuống vệ đê chỗ có rãnh thoát nước thì nghe tiếng từ trong đám đông kia rằng: “phải lấy cái máy ảnh, phải cướp cái máy ảnh”. Khi đó tôi bị gật mất máy ảnh và ngất đi.
– Sau đó thì sao?
– Tôi ngất đi
– Nhưng sau đó?
– Tôi ngất đi. Ngất đi thì chẳng biết gì nữa hết.
– Anh có khai báo gì thêm không?
– Anh hỏi, tôi trả lời, tôi có khai báo gì đâu.
Buổi hỏi và trả lời đến đó là hết, tôi cáo từ ra về nhưng viên một công an nói:
– Anh ở lại gặp thủ trưởng của chúng tôi một chút.
– Để làm gì?
– Anh ấy muốn gặp, chẳng mấy khi mời nhau lên được, nên gặp một lúc
Tôi ngồi chờ và hỏi:
– Gặp cũng được, nhưng tôi đang mệt nên phải về sớm. Đây có chỗ nào hút thuốc lá được không?
Viên công an chỉ cho rôi ra hành lang và cùng ngồi hút thuốc lá. Chờ mãi chẳng thấy lãnh đạo nào, tôi nói rằng nếu không thì hôm khác, hôm nay tôi mệt nên phải về. Viên công an bảo tôi chờ thêm chút nữa và mời tôi hút thêm điếu thuốc vì “chẳng mấy khi gặp anh Vinh để mời điếu thuốc lá”. Tôi cầm điếu thuốc và châm lửa, anh ta đến chỗ trưởng phòng.
Vừa hút được mấy khói thuốc lá, một loạt những tiếng quát ầm ầm ngay đầu hành lang:
– Anh bỏ ngay điếu thuốc lá, ai cho anh hút thuốc ở đây
Tôi ngoái nhìn lại, một người còn khá trẻ, gương mặt hằm hằm dọa nạt chỉ tay đi từ đằng cuối hành lang đi lại:
– Anh bỏ ngay điếu thuốc lá.
Tôi nhìn anh ta vẫn bình tĩnh như không hiểu anh ta đang quát ai, một vài nhân viên chạy ra:
– Mời anh vào phòng bên này làm việc, đây là Trưởng phòng
Tôi hút thêm một khói thuốc dụi tắt và bỏ vào chiếc thùng rác trước mặt đi vào.
Người cán bộ mới đến chỉ cho tôi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh chiếc bàn dài, rộng và câu chuyện như sau:
– Tôi, đại tá Nguyễn Đức Chung, trưởng phòng CSHSCATP Hà Nội. Hôm nay chúng tôi triệu tập anh lên đây có một số việc liên quan không phải chỉ những điều anh đã trả lời. Anh là giáo dân ở Giáp Bát, anh đi vào Đồng Chiêm làm gì? Anh vào đó hành lễ là vi phạm Pháp lệnh tôn giáo, vi phạm pháp luật. Anh đi lễ thì mang theo máy ảnh làm gì? Khi ngoài đường đang lộn xộn, anh ra đó làm gì? Chúng tôi có đủ cơ sở rằng anh ra đó để làm gì….
– Thứ nhất, anh là cán bộ, công an, lại là trưởng phòng, là đầy tớ nhân dân, “đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép”, anh biết điều đó chứ? Anh quát tôi ầm ầm như là con anh nghĩa là thế nào?
– Tôi đâu có quát anh, nhưng anh vào cơ quan người ta cấm hút thuốc anh phải chấp hành.
– Tôi biết, chính vì vậy tôi mới hỏi công an ở đây là chỗ nào hút thuốc được, hai công an chỉ cho tôi ra chỗ đó ngồi hút, họ cùng ngồi hút với tôi vừa xong và họ vừa mời tôi hút tại đó.
– Nhưng anh là khách, khi đến cơ quan phải chấp hành biển cấm hút thuốc ở đó
– Tôi biết, ở đó có biển “cấm hút thuốc” nhưng chính công an chỉ cho tôi và cùng ngồi hút ở đó, biển không ghi là “Chỉ có công an được hút và cấm khách hút thuốc” nên công an hút được, thì tôi hút được. Nếu cấm, anh phải cấm ngay nhân viên của anh cho nghiêm.
Việc thứ hai, anh là cán bộ công an, lại là trưởng phòng cơ quan pháp luật nhưng anh đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật, tước đoạt quyền tự do tôn giáo của tôi. Anh cho tôi biết văn bản pháp luật nào cấm tôi không được đi lễ ngoài nơi cư trú? Tôi sang Trung Quốc, sang Mỹ nếu có nhà thờ tôi vẫn có quyền đi. Anh là cán bộ công an mà không biết khái niệm xem lễ, hành lễ và đi lễ thì cần xem lại.
Tôi là công dân, tôi có quyền đến bất cứ chỗ nào, thăm ai nếu không bị nhà nước cấm.
Việc tôi mang máy ảnh làm gì thì máy ảnh chỉ để chụp ảnh thôi, theo tôi biết chưa có văn bản nào cấm công dân mang máy ảnh. Tôi có quyền chụp những nơi không có biển cấm đúng pháp luật.
Việc ngoài đó có lộn xộn hay không như thế nào là việc của cơ quan an ninh, còn tôi nếu ở đó không có biển cấm, không có văn bản cấm, tôi có quyền đến. Việc các anh có cơ sở như thế nào, đó là việc của các anh.
Tôi là nạn nhân, các anh hỏi thì tôi đã trả lời. Có phải các anh muốn biến tôi là nạn nhân thành thủ phạm ở đây không?
Anh cán bộ này nói với cấp dưới:
– Ngày mai, làm tiếp và đưa cho anh ấy xem các văn bản đó.
– Như vậy là anh đã hứa với tôi, và hôm sau anh phải có văn bản đó cho tôi.
Đến đây, anh ta ra khỏi phòng và không quay lại nữa. Một cán bộ công an khác vào bảo tôi “Anh về được rồi”.
Cuộc gặp và làm việc chỉ có thế, nhưng để lại một ấn tượng trong tôi. Đó là khả năng biến nạn nhân thành tội phạm không phải là quá khó khăn với cách làm việc như vậy.
Nếu giả sử hôm bị đánh, bị cướp, tôi chỉ cần kháng cự theo bản năng, có ai đó bị gây thương tích, hoặc bên cạnh đó không có ai là nhân chứng cụ thể chứng minh việc vi phạm trắng trợn của đám người đã đánh, cướp tôi… thì điều gì sẽ xảy ra?
Chắc hẳn sẽ có một vụ án một mình ông Vinh cố ý gây thương tích cho 15 người không quen biết chăng? Điều đó cũng rât có thể.
JB NGUYỄN HỮU VINH
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Kỷ niệm của JB Nguyễn Hữu Vinh về tân Giám đốc Công an Hà Nội:

Đồng Chiêm dạo trước thân bầm dập

Bờ lốc bây giờ lối biệt tăm

(NTT)

<= JB Nguyễn Hữu Vinh bị đánh ở Đồng Chiêm

Nhân dịp đại tá Nguyễn Đức Chung được đề bạt làm giám đốc Công an Hà Nội, xin trích một đoạn trong bài báo cách đây trên 2 năm của JB Nguyễn Hữu Vinh, trong đó có đoạn kể về cuộc gặp gỡ với anh, coi như là một kỷ niệm.

Mình chơi với tay JB Nguyễn Hữu Vinh nhưng cũng ghét hắn cái tính hay hỏi khó công an. Bảo bắt bớ đánh đập thì đơn giản chứ bắt người ta hiểu luật pháp thì hơi bị khó. Trình độ anh em có hạn, cũng phải thông cảm chứ.

Chuyện đã qua, đọc cho vui thôi. Chúc anh Chung trên cương vị mới làm được nhiều việc tốt cho dân, cho nước.

Tiếp tục đọc

Tân Lập 35 năm trước – Trung Thu đẫm máu!

Minh Din

Cánh đồng Sa Mát

Mỗi năm cứ đến tết Trung Thu, Rằm tháng Tám, một kỷ niệm buồn lại hiện về, nhắc nhở tôi: “Hãy cảnh giác với những người đồng chí, những người bạn láng giềng!”.

Ngày y cách đây tròn 35 năm, tôi cùng  anh  By, cán b tnh đoàn Tây Ninh lên Sa Mát tng quà Trung Thu cho các em thiếu nhi.  Sa Mát là mt đa danh đã đi vào lch s trong cuc kháng chiến chng M, được gii phóng cùng vi Cà Tum, Thin Ngôn trong chiến dch Nguyn Hu năm 1972, và tr thành th ph ca Chính ph Cách mng lâm thi Cng hòa min Nam Vit Nam. Sau gii phóng dân cư Sa Mát đông đúc, phn ln là Vit kiu Campuchia đã tr v, tuy còn  nghèo nhưng cuc sng vui tươi đm m.

Đồn biên phòng Sa Mát (Tây Ninh)

.
T Sa Mát đến đường biên đi xe máy vài phút, là phum Chi Phu ca Campuchia. Ngày y chưa có đn biên phòng, chưa có ca khu, mc biên gii b thế như bây gi, ch có mt  trm Ba -ri-e sơi,  dân hai  bên  qua li nhau như hàng xóm láng ging. Lính Khmer Đ cũng thường xuyên sang Sa Mát  mua nhu yếu phm, nhu nht, chơi bóng chuyn  bóng đá  và  tán tnh nhng cô gái Vit Nam rt t nhiên bng câu: “Ôn-xa-lanh-boong-tê ?”- Em có yêu anh không? Nhân dân vùng biên gii này sng yên lành và tin vào tình đoàn kết keo sơn gia  đng  cng sn Campuchia và đng cng sn Vit Nam, chưa b suy suyn gì v  tình hu ngh gi hai nước
Hôm y, sau khi tng quà cho các em trường tiu hc Tân Lâp  chúng tôi  xem trn bóng chuyn giao hu gia lính biên phòng Khmer Đ và thanh niên xã Tân Lp. Các cô giáo và các em hc sinh v tay đng viên hai đi rt vui. Tình c tôi gp Ươn-Sà-Rươn, mt s quan cp úy Khmer Đ mà tôi quen t năm 1972.
Năm y tôi đi theo chiến dch Chen – La II (B đi ta giúp Khmer  Đ đánh Lon- non – Sric-ma-tc) tình c gp mt người lính Khmer Đ b thương nm ngc ngoi trên quc l 7. Người lính này b thương không nng lm nhưng mt nhiu máu, có nguy cơ t vong. Anh ta nói tên là Ươn-Sa-Rươn, b đơn v b li khi b thương. Tôi và thiếu úy Khon  đt Ươn-Sa-Rươn lên chiếc xe Honda 90, tôi ngi sau ôm gi Sa-Rươn, Khon cm lái ch v tiu đoàn Công Binh 739 đang làm đường  gn đó. Quân y tiu đoàn sơ cu cho Ươn-Sà-Rươn sau đó đưa đi bnh vin, nh vy mà Ươn- Sa -Rươn thoát chết.
Gp nhau nhc li chuyn cũ, Ươn-Sa- Rươn nm tay tôi lc lc: “O-cun, ocun- chrơn”- Cám ơn, cám ơn nhiu!
Tm bit Ươn-Sa-Rươn chúng tôi đến xã Ho Đước tng quà ri quay v th xã Tây Ninh.
Đêm y trăng rm sáng vng vc như ban ngày. Tôi nghĩ  đêm nay các em trường cp 1 Tân Lp, Ho Đước chc s rt vui vi nhng chiếc  đèn ông sao và nhng chiếc bánh Trung Thu ca các anh ch tnh đoàn tng.
Nhưng sáng sm hôm sau, tôi chưa kp đánh răng ra mt thì By ht hi chy vào,  mt anh  không còn mt ht máu. By ly tay chn ngc nói: “Minh Din ơi, đêm qua lính Khmer Đ tràn sang tàn sát các em hc sinh trường Tân Lp vô cùng giã man!”. Tôi  ném  cái bàn chi đánh răng, cùng By nhy lên  xe máy phóng như điên lân Sa Mát.

Nghĩa trang liệt sĩ Tân Biên (Tây Ninh)

.
Hin trường v thm sát đm máu vn còn nguyên: Xác ba cô giáo tr, 15 em hc sinh b lính Khmer Đ sát hi nm trên sân trường. Chúng không bn mà dùng sc lai (mt loi dao phát c) và búa đp đu, ct c nn nhân. Ba cô giáo tr b chúng xe nát qun áo, xo vú và cm mt khúc cây vào ca mình.  Mi người k, bn lính Khmer Đ giu dao búa trong sà rông gi làm dân sang xem rước đèn Trung Thu ri  bt ng ra tay tàn sát chp nhoáng. Hôm đó th Ba, ngày 27-9-1977 tc  Rm Trung Thu tháng Tám.
Tiếng gào thét  đau  thương, căm hn và ut c ca người thân các nn nhân, ca c Sa Mát tưởng thu ti tn tri xanh. Tôi thy hình dáng ca Ươn-Sa-Rươn hin hin trước mt mình và t hi, anh ta có nhúng tay vào v này hay không? Nếu không trc tiếp ra tay thì anh ta cũng là đng phm! Ôi,  nhng  đng chí va được mình cu sng!?
.
Tôi chp nh và ngi ngay ti sân trường viết bài phóng s và phóng xe v ngay thành ph H Chi Minh. Lúc đó Tng biên tp Đinh Văn Namđang có mt ti Ban đi din báo Tin Phong. Anh đc đi đc li bài phóng s ri nói: “Hin ti ta và Campuchia vn là hai đng anh em, hai nước anh em, nên đây là vn đ này rt nhy cm. Nhưng c đăng, xy ra chuyn gì tôi chu trách nhim!”. Ri đích  thân Tng biên tp Đinh Văn Nam chnh sa  tng ch ca bài báo. Chúng tôi không  nêu đích danh Khmer Đ mà viết  “Nhng người mc áo đen t bên kia biên gii” đ  ch bn chúng. Tôi có th khng đnh đó là bài phóng s đu tiên ca làng báo Vit Nam t cáo bn dit chng Pôn Pt.
My tháng sau chúng ào t tn công ta khp vùng biên gii Tây Ninh, Long An, An Giang  và cuc chiến tranh biên gii  Tây Nam bt đu.
Biên gii, bin đo ca T Quc ta gi đây đang b nhòm ngó và xâm chiếm. Hãy cnh giác và có hành đng kiên quyết đ bo v tng tc đt thm mô hôi và  máu t tiên, cha anh, gi nhng đêm trăng rm bình yên cho con em chúng ta.
M.D
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

‘Khiếu kiện đông người làm xấu hình ảnh thủ đô’


Sáng 27/9, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho cho rng, vic người dân đi khiếu kin là bày t nguyn vng cá nhân, nhưng mc áo màu Quc kỳ, cm khu hiu đòi đt đã “làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”.

Theo báo cáo ca UBND TP Hà Ni, 9 tháng qua đã có 178 đoàn đông người đi khiếu kin, ch yếu là khiếu ni v đt đai, gii phóng mt bng. Ni cm như v vic ca 100 công dân phường Dương Ni, 70 người phường Kiến Hưng, 40 người phường Yên Nghĩa (Hà Đông), 150 tiu thương ch Nghĩa Tân (Cu Giy), đoàn 200 người dân xã Tiên Dương (Đông Anh), bnh binh 5 xã huyn Quc Oai, 160 người dân ph Tân Mai (th xã Xuân Mai)

Ngoài ra, còn có mt s trường hp khiếu kin có t chc, li dng quyn t cáo đ kích đng, xúi gic, lôi kéo tp trung đông người.
Đánh giá ca UBND thành ph cho thy, công tác ch đo và gii quyết khiếu ni ca chính quyn mt s nơi còn thiếu quyết lit, ngi va chm, né tránh, s liên đi trách nhim. Trong khi đó, công tác qun lý đt đai ca đa phương còn lng lo, đ xy ra vi phm nhưng không gii quyết kp thi, đ tn đng
Bà con tiu thương ch Nghĩa Tân phn đi chính sách xây ch mi.
Ti hi ngh giao ban qun, huyn v công tác gii quyết đơn thư khiếu ni, t cáo liên quan đến qun lý đt đai sáng 27/9, Ch tch Nguyn Thế Tho đánh giá cao công tác gii quyết đơn thư ca b phn tiếp dân ca thành ph, bi trong 9 tháng đã tiếp 15.000 lượt người, x lý 21.500 đơn thư, tăng 89% so vi năm 2011.
Ông Tho cho rng, trong khi lượng đơn thư vn tăng mnh thì cn thc hin nhiu gii pháp, quan tâm đến các kiến ngh ca người dân đ có chính sách h tr tt nht mà không nên áp dng các quy đnh cng nhc. Ông cũng yêu cu các ngành rà soát các chính sách thu hi đt đm bo đi sng ca người dân khi b thu hi đt được bng hoc tt hơn nơi cũ; đơn gin các th tc hành chính…
“Vic làm ca bà con là bày t nguyn vng ca mình, nhưng mc áo màu Quc kỳ, mang theo khu hiu đòi đt đã làm xu hình nh th đô, nh hưởng đến ngoi giao”, Ch tch Hà Ni Nguyn Thế Tho bày t và đ ngh, khi có khiếu ni đông người, lãnh đo các qun, huyn phi trc tiếp đi thoi vi người dân, gii quyết các kiến ngh ca dân đ gii quyết dt đim các khiếu ni khi mi phát sinh.
Còn Bí thư thành y Hà Ni Phm Quang Ngh cho biết, bui sáng ông m ca đã thy người dân đng ch đưa đơn, 19h tr v nhà cũng có người ch đưa đơn, chưa k cơ quan cũng thường nhn đơn khiếu ni. Thi đim này, thành ph có khong 200 người thường xuyên đi khiếu kin.
Ông Bí thư ví von: “Gii phóng mt bng như mt món ăn trên bàn tic, chng ai mun ăn món này song vn cn phi ăn”. Do vy, công tác gii phóng mt bng là nhim v bt buc, không làm thì không th thc hin các d án. Đô th hóa nhanh càng ny sinh khiếu kin nhiu, như đin hình qun Hà Đông.
Theo Bí thư Ngh, các khiếu ni đúng chính sách chiếm khong 20%, có 20% na đúng na sai, do vy người ph trách gii quyết khiếu ni cn phi tìm hiu thông tin nhiu chiu đ tr li người dân được chính xác và gii quyết tt v vic.
“Tôi cho rng cn dng phương án xây ch Nghĩa Tân, đ ngh S Thương mi đánh giá li nhng cái được và chưa được khi chuyn đi ch truyn thng sang trung tâm thương mi”, ông Ngh yêu cu và cho rng, hãy đt vào v trí người dân. Khi thu hi đt cn h tr tt nht v h tng công cng, v nhà cho dân.
“Người gii quyết đơn thư phi có tinh thn gii quyết dt đim v vic ch không nói là tôi làm đúng thm quyn, đúng th tc. K c người dân khiếu kin sai thì phi gii thích rõ cái sai đó”, Bí thư Phm Quang Ngh ch.
Ông cũng yêu cu, công tác khiếu ni t cáo phi gn vi đu tranh phòng chng tham nhũng và ci cách hành chính; phi hp giám sát, kim tra, thanh tra công v đi vi các cơ quan qun lý nhà nước.

Đoàn Loan
Ngun: VNExpress / Basam 
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Tuyên bố của nhà văn – nhà báo Trần Nhương về việc tin tặc tấn công trang trannhuong.com

Trang Trannhuong.com ra đi vào cui năm 2006. Đây là mt trang cá nhân vi văn chương hi ha hin lương. Qua gn 6 năm hot đông, TNc đã lưu gia hàng triu bài ca bu bn, ca bn đc. Đã có gn 12 triu lượt người truy cp t khp thế gii. Vi tinh thn dân ch, trang TNc có nhiu cuc trao đi nhm bo v s trong sch ca văn chương, có nhiu ý kiến xây dng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhn. Trannhuong.com đã t chc 2 cuc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đi, đã t chc trao Gii Văn chương Trannhuong.com, được dư lun trong và ngoài nước hoan nghênh.

Vy mà bn tin tc thù ghét. Cùng vi Trannhuong.com các trang Lethieunhon, Truongduynhat, Badamxoe, Nguyentuongthuy cũng b tn công.


Trang Trannhuong.com b tin tc tn công vào ngày 11-9-2012, khc phc được vào ngày 12-9, chúng li tiến công tiếp. Dăm ngày sau va phc hi thì chúng đánh ngay. Vào ngày 27-9-2012 trannhuong.com tr li thì trưa 28-9-2012 chúng li đang tâm tn công ln th 4.

Không th không lên tiếng vì s bình an ca công dân. Mt bên là nhà văn, nhà báo Trn Nhương công khai đàng hoàng, mt bên là nhóm người giu mt, dùng kĩ thut tn công mt trang mng cá nhân công khai . Hành x như vy chng t nhóm người này s hãi s tht
Tôi kêu gi các nhà văn đng nghip hãy lên tiếng, các cư dân mng hãy lên tiếng phn đi hành đng xu xa này, các cơ quan hu quan hãy vào cuc đ đm bo bình an cho cng đng mng và cuc sng ca công dân !
Đi ngũ kĩ thut vn tiếp tc cho TNc xut hin cùng bn đc và khc phc l hng kĩ thut. Nếu tin tc li tn công, các bn không vào được Trannhuong.com, xin các bn vào: trannhuongcom.blogspot.com, vào trang Facebook Trn Nhương
Nay mai Tr
n Nhương còn nhiu trang trannhuong.com na phc v bn đc.

Nhà văn – Nhà báo

Ph lc
TRN NHƯƠNG CÓ LI

Chào các bn thân yêu !
K t ngày 12-9-2012, trang Trannhuong.com b tn công đến nay đã na tháng. Vi s n lc và giúp đ ca kĩ thut và bu bn, hôm nay Trannhuong.com hot đng tr li.
Rt cám ơn bu bn, bn đc đã chia s, đng viên, giúp đ đ Trannhuong.com sm tr li.
Trn Nhương xin thông báo các đa ch ca Trannhuong.com:
1- Bà ctrannhuong.com
2- Bà hai: trannhuongcom.blospot.com
Rt mong bu bn, bn đc ghé thăm quán quê ca ông già đt T
This entry was posted on 29/09/2012, in Báo chí.

Tuyên bố của nhà văn – nhà báo Trần Nhương về việc tin tặc tấn công trang trannhuong.com

TUYÊN BỐ CỦA NHÀ VĂN-NHÀ BÁO TRẦN NHƯƠNG VỀ VIỆC TIN TẶC TẤN CÔNG TRANG TRANNHUONG.COM

Trang Trannhuong.com ra đời vào cuối năm 2006. Đây là một trang cá nhân với văn chương hội họa hiền lương. Qua gần 6 năm hoạt đông, TNc đã lưu giữa hàng triệu bài của bầu bạn, của bạn đọc. Đã có gần 12 triệu lượt người truy cập từ khắp thế giới. Với tinh thần dân chủ, trang TNc có nhiều cuộc trao đổi nhằm bảo vệ sự trong sạch của văn chương, có nhiều ý kiến xây dựng, có ý kiến đã được cơ quan ghi nhận. Trannhuong.com đã tổ chức 2 cuộc thi “10 câu khúc khích” và thi Câu đối, đã tổ chức trao Giải Văn chương Trannhuong.com, được dư luận trong và ngoài nước hoan nghênh. Tiếp tục đọc