Làm dân khó lắm, phải đâu chuyện đùa

Hình như làm dân càng ngày càng khó. Chuyn này đúng ra phi thuê mt vài nhà khoa hc nghiên cu cho đến nơi đến chn, ch không th phán ba được.
Va ri được nghe mt vài v cán b phàn nàn v dân nhiu quá, tc khc ai cũng có cm giác gn gn, nên ch dám dùng ch “hình như”. Mà hình như là khó tht.


Có v chê dân trí thp nên phi nuôi my ngân hàng xu, có v khác thì bo dân trí thp nên mi… hng chu làm đường st cao tc như ông ngh Hà Nam, li có v bo dân phi hy sinh cho thy đin. Thc tình dân cũng không biết phi làm gì ngoài đóng thuế đ các v qun lý và gii quyết các loi s v xy ra trong cái xã hi nhiu rc ri rt nhc đu này. Thm chí dân Qung Namngày đêm lo lng tưởng như chết đến nơi, có v tiến sĩ còn bo, đi khái là, mi có đng đt mt tí mà đã nháo nhác hết c lên.
Ngày xưa dân mình làm gì có thy đin. Đến thi Pháp thuc chúng ta mi có vài cái thy đin nh. Ngày trước vì không có thy đin, nên chng có cái gi là đng đt kích thích, nt đp sông đp sui này n. Đâm ra chng có cán b nào mng dân là mi có thế đã dt trâu bò, gói ghém đ đc b chy. Cũng vì thế mà chng có cán b nào bo dân phi “chia s và hy sinh” cho cái thy đin không biết v đp lúc nào. Dân Qung Nam hi đó, v cơ bn là không b mng, cũng không có thit hi gì vì mt cái thy đin.
Đu năm, ông ngh Hoàng Hu Phước phát biu: “Chưa cn lut biu tình, vì dân trí ta còn thp”. Cui năm, ông Thng đc Ngân hàng Nhà nước Nguyn Văn Bình li cho rng: “Do dân trí thp, nên Nhà nước phi nuôi báo cô my ngân hàng xu”. Ngày xưa dân mình cũng chng my khi đến ngân hàng. Mãi năm 1951 mi có Ngân hàng Nhà nước. Vy nên không thy có bng chng lch s nào ghi li li mt quan chc ngân hàng chê dân trí thp nên Nhà nước phi nuôi báo cô my ngân hàng làm ăn thua l.Chưa hết, trên lĩnh vc văn hóa, trước tình trng chân dài váy ngn h hang biu din, ông cc trưởng qun lý biu din lên TV tuyên b “nói chung là dân trí chúng ta còn thp…” đến ni mt nhà văn hóa chu hết thu phi lên tiếng: Vic qun lý ca ông y thp nên mi đ xy ra tình trng âm nhc như thế. Nh sng chung vi cái dân trí thp nên nay ông cc trưởng đã…thăng chc th trưởng (!).
Ngày xưa, 95% dân s Vit Nammù ch. Cán b Vit Minh, đng viên đi vn đng tng người dân đng lên khi nghĩa giành chính quyn. Không ai bo dân trí thp thì không làm được cách mng. Tình trng dân trí thp được chính Ch tch H Chí Minh khi đó gii thích là hu qu ca chính sách ngu dân thi kỳ thc dân – phong kiến, “chúng lp ra nhà tù nhiu hơn trường hc”, làm cùn mòn trí tu và nô dch dân ta trong s dt nát.
Cách mng thành công, chính quyn mi không ai chê dân dt, mà thy vic nâng cao dân trí là trách nhim ca mình. Chính quyn cách mng phát đng phong trào dit gic dt. Người người, nhà nhà tham d các lp “bình dân hc v”, hoàn toàn min phí. Cán b dy ch cho dân, các ông bà giáo dy ch cho dân, đng viên dân phi giết cái thng gic dt đi thì cuc sng mi khá được. Hi đó dân trí thp hơn bây gi tht nhưng cán b không chê, nên làm dân vn d.
Thế ri cán b được đi nước ngoài, được hc hành đến nơi đến chn, thm chí trong khi dân nhà đang vt kit ngun lc đ kháng chiến chng M thì h được c đi Liên Xô, Đông Âu hc, nuôi dưỡng mt thế h cán b cho công cuc xây dng đt nước sau chiến tranh. Thế nhưng thành tài ri li có người trong s h quay ra trách dân thế n thế kia, c như ô tô các v đang đi, tin lương các v đang nhn, cái nhà công v các v đang , thm chí c cái mnh bng thc sĩ, tiến sĩ ca các v, không phi t m hôi nước mt ca dân mà ra.
Đâm ra làm dân càng ngày càng khó. Có khi khó quá thế này, dân nên… t chc đi!

HU LONG
Ngun: Pháp lut TP