Bức thư từ Cộng hòa Czech

Thân gi các anh,
Do này Czech có nhiu người Vit Nam mình ngi tù hoc b tm giam quá nên tôi cũng có “vinh d” tham gia trong nhng ln hi cung, thm vn hoc đn cnh sát hoc trong tri tm giam do phía cnh sát yêu cu giúp đ. Ngay sau khi b tm giam đn cnh sát thì tt c các đương s b nghi vn đu nhn được mt bn ch dn vi ni dung dưới đây, hoc bng tiếng Czech nếu là người đa phương hoc bng tiếng m đ nếu là người nước ngoài. Tôi nghĩ rng có nhiu qui đnh trong bn ch dn này không có Vit Namnên chép li đ các anh tham kho (cho vui). Thú tht là hơn 20 năm giúp đ cho các cơ quan cnh sát thì chưa bao gi tôi thy nhng qui đnh này không được thc hin, cho dù có nhng đương s Vit Nam phm ti khá nng như cướp tài sn, giết người,
Thân ái,
Phú Hòa

NHNG CH DN
CHO ĐI TƯỢNG B TAM GI THEO ĐIU LUT S § 273/2008 Sb. CA CNH SÁT NƯỚC CNG HÒA CZECH
1. Nhng quyn li ca người b tm giam:
I.
a). Được đm bo v lòng t trng và không ai có quyn xâm phm th xác cũng như  khng b tinh thn ca người b b tm giam.
b). Được quyn liên lc vi người đi din cho mình v pháp lý và được hưởng s giúp đ v pháp lý. Được quyn thông báo v tình hình bn thân cho gia đình hoc người do mình t ch đnh.
c). Được bác sĩ khám và điu tr bnh. Trong trường hp nhân viên cnh sát nhn thy hoc người b tm giam t thông báo rng mình b thương hay mc bnh trm trng hoc lâm bnh trong thi gian tm giam thì s được bác sĩ ca cơ quan cnh sát hoc ca s ý tế đa phương khám và điu tr (mc đ điu tr tùy thuc vào thi gian đi tượng b tm giam). Đương s cũng có quyn t chn bác sĩ cho mình đ khám hoc điu tr bnh nếu thi gian yêu cu bác sĩ đó có mt không nh hưởng đến sc khe hay tính mng ca đi tượng. Nếu bác sĩ t chn không đến kp thì đi tượng có quyn yêu cu bác sĩ đó khám hoc điu tr bnh cho mình thi gian sau đó. Đương s s được cp thuc theo đơn thuc ca bác sĩ.
d). Được nhân viên cnh sát điu tra thông báo đy đ v các th tc và trình t điu tra và được thông báo v thi gian b tm giam.
e). Trong vòng 30 phút, k t khi đương s nhn được quyết đnh tm giam mà không t chn được lut sư bào cha cho mình hoc người đi din v pháp lý,  hoc h hàng trc huyết thng, anh ch em rut, người đ đu, v hoc chng, người yêu  không chn được cho đương s lut sư bào cha thì s cơ quan cnh sát s n đnh cho đương s lut sư bào cha xã hi ( theo điu khon §37 và §38 ca B lut hình s). Tt c các kinh phí cho lut sư này s do nhà nước Cng Hòa Czech chu trách nhim. Đương sư có quyn thay đi lut sư bào cha bt kỳ lúc nào theo nguyn vng ca mình.
f). Được quyn đ ngh, kiến ngh và kháng ngh v cách thc cũng như trình t điu tra ca cơ quan cnh sát. Đương s có th yêu cu người đi din v pháp lý, lut sư bào cha ca mình viết và np thay nhng đ ngh, kiến ngh và kháng ngh này. Nếu do mt lý do khách quan nào đó mà đương s không th t viết được thì có th đ ngh nhân viên cnh sát điu tra thông báo cho cơ quan thanh tra và cơ quan này s c đi din đến làm vic vi đương s và thay đương s viết nhng đ ngh, kiến ngh hoc kháng ngh. Đương s s t ký vào nhng văn bn đó.
II.
a). Được quyn ngh ngơi t 22 h. đến 06 h. và trong thi gian này, đương s s được cp chăn, gi, ga tri giường hoc túi ng s dng mt ln.
b). Được quyn đm bo v sinh cá nhân, k c v sinh thân th và được phép s dng nhà v sinh.
c) Được quyn yêu cu cp phát thuc men và các dng c y tế cn thiết.
d). Được quyn gi, hi nhân viên cnh sát.
III.
a). Được đm bo cung cp thc ăn 03 ln trong ngày (c th là sáng, trưa và ti). Trong ngày b tm giam đu tiên thì c sau 6 gi, đương s s được cp phát thc ăn, đ ung. Nếu thi đim b tm giam lúc đu là t 22 h. đến 6 h. thì đương s ch được cp thc ăn nếu có yêu cu. Nếu đương s t chi thc ăn do cơ quan cnh sát cung cp mà đng thi có tin riêng ca mình, không phi là tin có được do hành vi phm pháp thì có th đ ngh nhân viên cnh sát mua h thc ăn theo nguyn vng ca mình.
b). Được quyn s dng qun áo ca mình và trong trường hp cn thiết s được cơ quan cnh sát cho mượn qun áo sch và giy (dép) đ s dng trong thi gian b tm giam.
2. Trách nhim ca đương s trong thi gian b tm giam:
a). Có trách nhim thc hin các ch dn ca nhân viên cnh sát.
b). Cho phép nhân viên cnh sát cùng gii tính tiến hành vic khám xét người và có trách nhim bàn giao cho cơ quan cnh sát tm gi nhng hin vt mà có th gây tn hi đến sc khe  hoc sinh mng ca đương s hoc người khác. Nhng hin vt này s được thng kê đy đ và s được cơ quan cnh sát qun lý trong sut quá trình đương s b tm giam. Nếu trong quá trình tm giam mà n hân viên cnh sát phát hin đương s còn có nhng hin vt có th gây tn hi cho sc khe hoc sinh mng ca đương s hoc ca người khác thì nhân viên cnh sát có quyn thu hi và lp biên bn tm gi nhng hin vt đó và đương s phi ký xác nhn. Nhân viên cnh sát cũng phi ký xác nhn v vic tm thu nhng hin vt này. Tt c nhng hin vt b tm gi này s được đưa vào kho ct gi và s được hoàn tr li đương s sau khi kết thúc thi gian tm giam. Đương s và đi din ca cơ quan cnh sát s cùng phi ký nhn vào biên bn trao tr hin vt. Nếu Tòa Án ra quyết đnh đưa đi tượng vào tri tm giam đ ch xét x thì nhng hin vt này cùng biên bn tm thu s được chuyn đến tri giam, nơi đương s s ch xét x. Sau khi kim tra thân th thì đương s có quyn mượn qun áo sch ca tri tm giam như qun áo th thao, giy dép đi trong nhà (trong trường hp đương s b tm giam t 6 gi tr lên). Tt nhiên, đương s có quyn s dng qun áo ca mình nếu đm bo tiêu chun v sinh.
c). Gi gìn trt t, v sinh trong phòng.
d). Không làm hư hng các trang thiết b trong phòng.
e). Thông báo ngay cho nhân viên cnh sát nếu phát hin ra nhng s c trong phòng.
Ti ……………………………………………..
Ngày, tháng năm …………………………..
vào hi …………….. gi…………………...
Người b tm giam:
(h, tên và ch)
Nhân viên cnh sát điu tra 1.:
(cp bc, chc v, h tên và ch)
Nhân viên cnh sát điu tra 2.:
(cp bc, chc v, h tên và ch)

One thought on “Bức thư từ Cộng hòa Czech

Đã đóng bình luận.