Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 26/12/2012

Xứ ta “giảm biên”

Xứ ta “giảm biên”

Giảm biên ở tận đâu xa
Xứ ta thì cứ phình ra giảm gì?
“Cây còn cho quả”… nhổ đi
“Mầm mình ươm chiết” là khi thế vào.
Bằng cấp rởm cũng chẳng sao.
“Túi cơm giá áo” ai nào có hay!
Giảm một thì hai vào thay.
“Tiền trao” là “cháo múc” ngay “chức quyền!”
“Con cháu các cụ” khỏi phiền
Thì “bò đội nón” không quên nhận vào.
“Giảm biên” thế – giảm thế nào?
Cơm nuôi lũ ấy chỉ vào thuế dân!

Đào Sỹ Quý

Tác giả gửi qua email


Responses

  1. […] Xứ ta “giảm biên” […]

  2. […] Đào Sỹ Quý: Xứ ta “giảm biên” (Nguyễn Tường […]

  3. […] Đào Sỹ Quý: Xứ ta “giảm biên” (Nguyễn Tường […]

  4. […] Đào Sỹ Quý: Xứ ta “giảm biên” (Nguyễn Tường […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers

%d bloggers like this: