Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 05/01/2013

Quan tham chơi cờ

Quan tham chơi cờ

.

“ Quan tham” rất thích chơi cờ.
Tưởng quan giải trí, ai ngờ học mưu.
Hiểm – sâu những nước tối ưu.
Khi cần áp dụng tự cưu mang mình.
“Cờ đời” – nguy ngập – rối tinh.
Học cụ Đế Thích hy sinh tốt rồi.
Sĩ – Tượng – Xe – Pháo – Mã ơi.
Yên tâm ta sẽ lựa lời mà ghi.
Gọi là “thiếu – trách – nhiệm” đi.
“Phê bình – khiển trách” khác gì… mát xa.
Vô thưởng vô phạt ấy mà.
Làm phép chiếu lệ thế là…khỏi lo.
“Thí tốt”để tránh rủi ro.
Vật tế thần ấy chết co một mình.

Đào sỹ Qúy

Tác giả gửi cho NTT blog


Responses

  1. […] Quan tham chơi cờ […]

  2. […] Quan tham chơi cờ […]

  3. […] – Chủ tịch huyện bị điều xuống làm chuyên viên (TN). – Đào Sỹ Quý: Quan tham chơi cờ (Nguyễn Tường Thụy).  – Võ Trung Hiếu: Giao thừa & Nghe (Quê Choa).  – THƠ […]

  4. […] Đào Sỹ Quý: Quan tham chơi cờ (Nguyễn Tường Thụy). – Võ Trung Hiếu: Giao thừa & Nghe (Quê Choa). – THƠ […]

  5. […] Đào Sỹ Quý: Quan tham chơi cờ (Nguyễn Tường Thụy).  – Võ Trung Hiếu: Giao thừa & Nghe (Quê Choa).  – THƠ […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers

%d bloggers like this: