Quan tham chơi cờ

Quan tham chơi cờ

.

“ Quan tham” rất thích chơi cờ.
Tưởng quan giải trí, ai ngờ học mưu.
Hiểm – sâu những nước tối ưu.
Khi cần áp dụng tự cưu mang mình.
“Cờ đời” – nguy ngập – rối tinh.
Học cụ Đế Thích hy sinh tốt rồi.
Sĩ – Tượng – Xe – Pháo – Mã ơi.
Yên tâm ta sẽ lựa lời mà ghi.
Gọi là “thiếu – trách – nhiệm” đi.
“Phê bình – khiển trách” khác gì… mát xa.
Vô thưởng vô phạt ấy mà.
Làm phép chiếu lệ thế là…khỏi lo.
“Thí tốt”để tránh rủi ro.
Vật tế thần ấy chết co một mình.

Đào sỹ Qúy

Tác giả gửi cho NTT blog

Advertisements