Đăng bởi: Nguyễn Tường Thụy | 03/02/2013

Dương Nội quyết tử giữ đất

Dương Nội quyết tử giữ đất

Ngày 31/1/2013 nông dân Dương Nội đã vùng lên
quyết tâm giữ đất trong một cuộc đụng độ một mất một còn.

ảnh HVU

Lửa đã cháy trên đồng Dương Nội
Tiếng trống vang giục giã liên hồi
Khói đen bay bay đến ngút trời
Dân Dương Nội vùng lên giữ đất.
Đất của tổ tiên không thể nào để mất
Tay ta giương cờ đỏ sao vàng
Khẩu hiệu ta căng trên vải gai tang
Hương án ta bày, hình nhân thế mạng.
Quân tàn ác dùi cui và súng đạn
Công an, đầu gấu, dân phòng
Ta xông lên một mất một còn
Hào hùng thay!
Những con người chân đất, tay không
Mà liều mình và anh dũng vô song.

(Ảnh của blogger Nguyễn Xuân Diện)

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog


Responses

  1. […] Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dũng Huy: Xuân Về đau những người dân (Nguyễn […]

  2. […] Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB).  – Dũng Huy: […]

  3. […] Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB).  – Dũng Huy: […]

  4. […] Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB).  – Dũng Huy: […]

  5. […] Dương Nội quyết tử giữ đất […]

  6. […] Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB). – Dũng Huy: […]

  7. […] Dương Nội quyết tử giữ đất […]

  8. […] Dương Nội quyết tử giữ đất […]

  9. […] Gramsci (VOA’s blog). – Và có lúc chúng ta nghĩ khác nhau… (DLB). – Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB). – Dũng Huy: […]

  10. […] Gramsci (VOA’s blog). – Và có lúc chúng ta nghĩ khác nhau… (DLB). – Huỳnh Văn Úc: Dương Nội quyết tử giữ đất (Nguyễn Tường Thụy). – Dương Nội kiên cường giữ đất (DLB). – Dũng Huy: […]


Danh mục

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 164 other followers

%d bloggers like this: