Archive | 07/07/2013

NGHÈO

Trào phúng cuối tuần

NGHÈO

Dầu gội hết rồi lương vẫn chưa
Bèn mang chai cũ súc hơi thừa
Bôi lên tóc rối chồn còn chịu
Rỏ xuống đầu hôi cú cũng thua
Vợ nịnh: bố mày khôn chẳng kém
Chồng khen: bu nó khéo không vừa
Bây giờ dầu giả đông như giặc
Ông dại gì mua để mắc lừa.

NTT