Archive | 29/10/2013

Truyền thông Dòng Chúa cứu thế tường thuật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy

Truyền thông Dòng Chúa cứu thế tường thuật trực tiếp phiên tòa xử Đinh Nhật Uy

Mời vào link này để xem:

http://www.chuacuuthe.com/2013/10/tuong-that-truc-tiep-phien-toa-xu-dinh-nhat-uy-tai-long-an-29-10-2013/

============================

Một số hình ảnh về phiên tòa: