Archive | 02/11/2013

CHẾT CHẲNG ĐƯỢC CHÔN!

CHẾT CHẲNG ĐƯỢC CHÔN!

.

Biết Mày bệnh trọng từ lâu
Nhưng có Bác sĩ giỏi đâu mà mần?
Toàn loại Y tá nhì nhằng
Đại phẩu không phẫu, phẫu bằng sữa tươi. Tiếp tục đọc