Archive | 19/08/2014

TÂM THẾ ĐI HỌP HỘI NHÀ BÁO ĐỘC LẬP LẦN THỨ NHẤT

Nguyễn Hoàng Đức

 
 

Người đời nói “vạn sự khởi đầu nan” và cũng nói “đầu xuôi đuôi lọt”, đủ thấy cái lần khởi đầu nó quan trọng đến thế nào?! Đến mức người Việt còn thường xuyên ngâm nga:

 

Có người một hẹn thì nên

Có người chín hẹn chẳng nên hẹn nào

Tiếp tục đọc