Archive | 18/02/2015

Mưa xuân – Bài thơ viết về mùa xuân và tình yêu hay nhất của Nguyễn Bính

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Thơ Nguyễn Bính hay hơn ở những sáng tác trước năm 1945, tức là khi ông chưa sáng tác theo phương pháp hiện thực XHCN, chưa có tính đảng. Đây cũng là nét chung của các nhà thơ trong phong trào thơ mới như Xuân Diệu, Tế Hanh, Huy Cận, Chế Lan Viên… Tiếp tục đọc

This entry was posted on 18/02/2015, in Báo chí.

Tứ Quý

I.
Kinh kì rực rỡ pháo thăng thiên!
ruộng đất về tay Đảng – Chính quyền
tầng lớp dân cày nhiều cống hiến
từ nay được miễn việc canh điền Tiếp tục đọc