Bực mình

“chém cha cái nũ nắm điều!”
chúng nàm cho cụ Võ Điêu phát phiền
đã nà hội ngộ Kỳ Duyên
Anh Hùng ái mộ Thuyền Quyên, có gì?
mới nà má áp môi kề
mới nà phép tắc thói nề văn minh
thế mà hết vẻ lại vành
ghen ăn tức ở rắp ranh đặt điều!
nết hay, tài nắm, đức nhều
mấy ai bằng cụ Võ Điêu xứ nừa?
thôi thôi ngảnh mặt nàm ngơ
để xem thiên hạ quăng cờ ra răng!
buồn đời nhố nhố nhăng nhăng.
Lão Nông.

 

One thought on “Bực mình

  1. Lão Nông là nhà thơ tài hoa “, sau Hồ Xuân Hương , Tản Đà ̣, Bút Tre v.v…Hy vọng sẽ còn nhiều sáng tác nữa của Lão Nông

Đã đóng bình luận.