Văn hoá chó

em be

Ngàn năm Văn hoá có hay chăng?
Khuyển mã nào đâu phải thức ăn!
Giết thú trung thành, thừa bất nghĩa,
Thịt loài hữu dụng, thiếu nhân văn.
Bạn thân của trẻ, nhiều thân thiết,
Đày tớ giữ nhà, lắm tính năng.
Sống ở trên đời không nhắm chó,
Thác về cỏi dưới khỏi nhe răng.

Lục Vân Tiên