Archive | 05/04/2015

Chị Nguyễn Thị Nhung gửi Đơn yêu cầu giải thích về bản án Nguyễn Phương Uyên

Bình Thuận, ngày 22 tháng 03 năm 2015

ĐƠN YÊU CẦU

 .

Kính gửi: – Ông Chủ Tịch Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam

– Ông Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam – Ông Chủ Tịch nước CHXHCN Việt Nam

-Cùng toàn thể người Việt Nam trong và ngoài nước.

– Ông Thủ Tướng Chính Phủ Tiếp tục đọc