Archive | 08/07/2015

TỰ DO BÁO CHÍ: XU THẾ KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC

NGUYỄN TƯỜNG THUY

Việt Nam – vùng trũng của tự do báo chí

Tự do báo chí là một nội dung của quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận là quyền mặc định của con người. Chỉ có khi quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm thì mới có khái niệm tự do báo chí. Điều đó có nghĩa, khi nền dân chủ phát triển đến mức độ hoàn thiện, nhân quyền được hoàn toàn đảm bảo thì sẽ không còn khái niệm “tự do báo chí” vì khi đó, tự do báo chí trở thành lẽ đương nhiên. Và vì vậy, khái niệm tự do báo chí là một phạm trù lịch sử.

Tiếp tục đọc