Archive | 23/10/2015

Vận động chính trị bằng truyền thông: Tiền đề đa đảng ở Việt Nam

23.10.2015

Đại hội 12 của đảng Cộng sản Việt Nam khác với các đại hội trước như thế nào? Cơ chế ‘tách đảng’ có thể từ đó mà ra đời. Rất nhiều khả năng cơ chế này sẽ xuất phát từ chính trong lòng nội bộ đảng Cộng sản VN, để đến một thời điểm không quá xa, đảng cầm quyền sẽ thực sự bị phân rã và chia tách thành ít nhất hai đảng phân liệt.

Vũ khí cực kỳ hiểm nghèo

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 23/10/2015, in Báo chí and tagged .