Archive | 02/12/2015

Sẽ có Tổ chức xã hội dân sự của các thầy cô giáo: Hội giáo chức Chu Văn An

Thư Ngỏ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Kính gửi quý vị giáo chức Việt Nam

Kính thưa Quý Vị,

Chúng tôi là những người đã từng phục vụ trong ngành giáo dục thuộc nhiều lãnh vực, đã nhiều năm đứng trên bục giảng để tận tâm phục vụ việc giảng dậy con em nhiều lứa tuổi, theo phương châm đã được Quản Trọng cổ suý từ ngàn xưa: “Bách niên chi kế mạc như thụ nhân” (nghĩa là kế hoạch trăm năm không gì bằng trồng người).

Tiếp tục đọc