Archive | 11/04/2016

Đơn khiếu nại của Ts Nguyễn Xuân Diện về việc tổ chức Hội nghị cử tri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN KHIẾU NẠI
VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CỬ TRI
Kính gửi:
– Hội đồng Bầu cử Quốc gia;
– Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
– Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội;
Đồng kính gửi:
– Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm;
– UBND Phường và Ủy ban MTTQ VN Phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

Tiếp tục đọc

This entry was posted on 11/04/2016, in Báo chí.