Điều lệ hoạt động của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (sửa đổi năm 2016)

1* Quan điểm:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (tiếng Anh: The Independent Journalists Association of Vietnam – IJAVN) là tổ chức xã hội dân sự nằm trong xã hội dân sự Việt Nam, vì một Việt Nam tiến bộ xã hội, dân chủ và đa nguyên, văn minh và giàu mạnh.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt trí tuệ và lành mạnh cho các hội viên, quan tâm đến những người viết trẻ, nhằm thể hiện quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí.

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam không phân biệt quan điểm chính trị, tôn giáo, giới tính, độ tuổi; không phân biệt người trong nước và ngoài nước; tự nguyện dấn thân vì tự do báo chí, vì một nền dân chủ thật sự, vì hạnh phúc của nhân dân.

2* Những nội dung hoạt động chính:

– Sinh hoạt định kỳ và đột xuất về thông tin thời sự. Trao đổi về phương hướng và chủ đề viết.

– Tổ chức tọa đàm, hội thảo về một số chủ đề quan trọng của xã hội và đất nước.

– Xây dựng lực lượng viết báo trẻ để tạo lớp kế thừa cho lớp nhà báo lớn tuổi.

– Lên tiếng kịp thời về những trường hợp người dân và nhà báo bị xâm hại.

– Chuyển tải những vấn đề nóng bỏng và cấp thiết của đất nước, xã hội ra hệ thống truyền thông quốc tế.

– Liên kết và hợp tác với những tổ chức phi chính phủ quốc tế về báo chí.

– Vận hành một trang báo mạng dành cho các nhà báo và cộng tác viên độc lập.

– Xây dựng dự thảo những văn bản luật pháp có tính cấp thiết và liên quan mật thiết đến các quyền tự do căn bản của công dân như báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình…

– Tổ chức và phát triển lực lượng ủng hộ viên của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam.

3* Nguyên tắc sinh hoạt:

Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được tổ chức dựa trên hiệu quả và tinh thần đồng đội, phát huy tối đa trách nhiệm của từng cá nhân để Hội thực sự đóng góp có hiệu quả cho xã hội mà không bị lệ thuộc vào tính hình thức.

Hội được tổ chức theo tinh thần dân chủ:

– Thông tin đầy đủ; thảo luận và biểu quyết tự do; ủy nhiệm công tác; kiểm soát và báo cáo công việc.

– Quyết định bằng đồng thuận hoặc qua biểu quyết của đa số.

Hội được tổ chức trong tinh thần tự nguyện chấp hành kỷ luật:

– Tôn trọng nhân phẩm và quyền tự do của mỗi thành viên.

– Tôn trọng quyết định của tập thể.

– Tôn trọng những thành viên được ủy nhiệm công tác.

– Thực hiện và báo cáo những công việc được giao.

Các quyết định được biểu quyết theo đa số thành viên hợp lệ.

4* Hội viên:

– Hội viên phải là người có những sản phẩm báo chí phù hợp với tiêu chí của Hội.

– Hội viên được bảo đảm quyền tự do phát biểu đối với mọi vấn đề của Hội.

– Hội viên có quyền đề cử, ứng cử vào Ban điều hành và tham gia bầu cử Ban điều hành.

– Hội viên được Hội bênh vực và bảo vệ khi bị xâm hại, đàn áp trong các hoạt động chính đáng theo đúng tôn chỉ mục đích của Hội và được Hội giúp đỡ trong khả năng có thể khi gặp hoạn nạn.

– Hội viên có trách nhiệm xây dựng Hội bằng tham gia sinh hoạt Hội, đóng góp tin bài cho trang VNTB, đóng góp tài chính và vận động tài chính cho Hội khi có điều kiện và khả năng, quan tâm tìm người đạt chuẩn để giới thiệu phát triển hội viên mới.

– Hội viên có thể tự quyết định ra khỏi Hội bằng hình thức thông báo cho Hội.

– Hội viên có thể bị khai trừ hoặc xóa tên vì vi phạm kỷ luật, có hành vi ngược lại tiêu chí của Hội hoặc không tham gia sinh hoạt trong một thời gian dài mà không có lý do chính đáng.

5* Cơ cấu tổ chức:

Cơ quan điều hành cao nhất của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam là Ban điều hành, gồm chủ tịch và một số phó chủ tịch, ủy viên.

Ban điều hành được phân công điều hành theo công việc và theo khu vực.

Ban điều hành thay mặt toàn thể thành viên ban hành quyết định và đôn đốc, giám sát việc thi hành.

Ban điều hành biểu quyết mỗi khi thấy cần những qui định về cách thức sinh hoạt.

Nhân sự và nhiệm vụ Ban điều hành Hội và các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

Trong trường hợp vì lý do biến cố hoặc bất khả kháng mà Chủ tịch Hội không thể điều hành, Phó chủ tịch thường trực Hội sẽ đảm nhiệm công tác điều hành Hội. Nếu Phó chủ tịch thường trực Hội cũng không thể điều hành bởi lý do biến cố hoặc bất khả kháng, một Phó chủ tịch Hội sẽ được ủy nhiệm để điều hành công tác của Hội.

Nhiệm kỳ của Ban điều hành là 4 năm. Thực hiện sinh hoạt toàn Hội giữa nhiệm kỳ để rà soát lại tín nhiệm với các thành viên Ban điều hành.

Hoạt động của Ban điều hành tuân thủ “Quy chế làm việc của Ban điều hành Hội Nhà báo độc lập Việt Nam”.

6* Các chi hội:

Trong giai đoạn đầu hoạt động, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có 4 chi hội:

– Miền Bắc

– Miền Trung

– Miền Nam

– Hải Ngoại

Văn phòng của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam được đặt tại Sài Gòn.

7* Ban chuyên môn:

Hội có các ban chuyên môn:

– Văn phòng Hội

– Ban Sự kiện và Đào tạo

– Ban Quan hệ quốc tế

– Ban Cải cách thể chế

– Ban Truyền thông: bao gồm trang web điện tử VNTB, Facebook VNTB, Truyền hình VNTB và Truyền thanh VNTB, hoạt động theo “Quy chế hoạt động của trang điện tử Việt Nam Thời Báo”

Các ban chuyên môn có thể đón nhận sự hợp tác của mọi thành viên và thân hữu.

Nhân sự và nhiệm vụ các ban chuyên môn, trang báo có thể được bố trí, điều chỉnh tùy yêu cầu tình hình và do Chủ tịch Hội quyết định.

8* Tài chính:

Hội viên tự nguyện đóng góp.

Hội tiếp nhận đóng góp tài chính của các nhà hảo tâm trong nước và ngoài nước để sử dụng cho mục tiêu chung và các chương trình xã hội. 

Hoạt động tài chính của Hội tuân thủ “Quy chế quản lý tài chính, kế toán của IJAVN”.

Ngày 16 tháng 6 năm 2016

Thay mặt Ban điều hành Hội Nhà báo độc lập Việt Nam


Chủ tịch

Nhà báo Phạm Chí Dũng