Archive | 03/05/2017

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt được điều động sang Nam Hàn

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt Tiếp tục đọc

Advertisements
This entry was posted on 03/05/2017, in Báo chí and tagged .