Thơ đề ảnh

Cờ vàng thì đã làm sao

Mà đem cắt cổ, nhát dao lạnh lùng

Nghe như chuyện ở trong rừng

Nghe như IS nằm vùng đã lâu.

NTT