Tag Archive | Khang Nguyên

ÔNG NGUYỄN KHẮC MAI KIẾN NGHỊ BẮT GIAM ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.

Tiếp tục đọc