Tag Archive | Phạm Văn Trội

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là một sai lầm lớn của dân tộc

Chúng ta thấy lịch sử đảng cộng sản Vn là một nhóm người có tư tưởng dùng vũ lực cướp chính quyền và xây dựng một nhà nước vô sản dựa trên tầng lớp vô học lãnh đạo xã hội [ đánh đổ tư sản và tiểu tư sản], không chấp nhận những người có tư tưởng tư sản .

Qua nhiều năm nay đã đẩy đất nước ta vào khủng hoảng toàn diện dẫn đến đói nghèo và lạc hậu, luôn bị các thế lực bên ngoài lèo lái dân tộc Vn, lúc ngả sang Liên xô, lúc thì lại quay đầu về Trung Quốc [kẻ thù ngàn đời của dân tộc việt Nam], dân tộc việt Nam hàng 100 năm nay chưa một lần đứng thảng bằng đôi chân của mình và đi thẳng về phía trước.

Tiếp tục đọc