Tag Archive | Thế Dũng

Đau thương hành

Đau thương hành

     Kính tặng Tổ Quốc
I
.
Tống biệt chưa ghê bằng tử biệt
Tử biệt chưa kinh bằng sinh ly
Sinh ly ? –  Giời ạ ! – Thật thảm thiết …
Nước nát – Nhà tan-Đành biệt ly? Tiếp tục đọc