Tag Archive | Tuấn Đỗ

Hội nghị cử tri tại cơ quan Ứng cử viên Đại biểu quốc hội Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn, một ứng cử viên độc lập cho biết tình hình Hội nghị cử tri tại cơ quan tổ chức ngày 30/3/2016 như sau:

Công ty anh có 104 người nhưng chỉ mời 15 người nhưng lại mời các công ty khác 103 người. Thành phần mời chủ yếu là các đảng viên. Đa số những người đến dự anh không biết họ và họ cũng chẳng biết anh là ai.

Tiếp tục đọc