Mang theo quan tài ra trận

Mang theo quan tài ra trận

Huỳnh Văn Úc

 .

Bàng Đức (170-219) tự là Lệnh Minh, nguyên là tướng của Mã Siêu đã từng cầm quân đánh Tào Tháo trong những trận Đồng Quan, Lũng Thượng. Năm 215 Tào Tháo tấn công ải Dương Bình, Bàng Đức cầm quân ra cự địch. Mến tài Bàng Đức nên sau khi bắt được tướng giặc Tào Tháo không nỡ giết mà tìm cách chiêu hàng. Từ đấy Bàng Đức trở thành tướng tâm phúc của Tào Tháo. Tương Dương-Phàn Thành là một trận đánh lớn thời Tam Quốc giữa Lưu Bị và Tào Tháo. Tháo hỏi các tướng ai dám lĩnh ấn tiên phong đi đánh nhau với Quan Công. Bàng Đức xin đi, Tháo mừng lắm. Bèn phong Vu Cấm là Chinh nam tướng quân, Bàng Đức làm Chinh tây đô tiên phong, khởi bảy đạo quân tiến ra Phàn Thành.  Để tỏ rõ quyết tâm của mình trước khi xuất quân Bàng Đức tự mình mang cỗ quan tài ra trận. Tướng sĩ trông thấy đều giật mình hỏi rằng: ” Tướng quân mang quân đi trận, sao lại bày trò quái gở thế?”. Tay nâng chén rượu Bàng Đức bảo với tả hữu rằng: ” Ta đội ơn Ngụy vương, thề đem cái chết để báo đền. Nay ra Phàn Thành đánh nhau với Quan Công, nếu không giết được hắn thì cũng bị hắn giết. Vậy nên ta thề tử chiến giết được Quan Công để bỏ xác vào đó, nếu không sẽ dùng quan tài đó để bỏ xác mình”.

Chuyện mang theo quan tài ra trận tưởng đâu chỉ có ở thời Tam Quốc (220-280) nay lại thấy có người diễn lại. Quần đảo Senkaku của người Nhật-Trung Quốc gọi là Điếu Ngư- là nhóm đảo nằm trên biển Hoa Đông đang khiến cho quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản sôi lên sùng sục. Hàng trăm nghìn lượt người Trung Quốc xuống đường biểu tình chống Nhật. Hàng ngàn người ở đặc khu Hong Kong đến trước cửa lãnh sự quán Nhật biểu tình. Khoảng một ngàn tàu cá Trung Quốc ngày 17/9/2012 ùn ùn kéo đến vùng biển quanh Senkaku. ‘Hiệp hội bảo vệ đảo Điếu Ngư’ được thành lập và tuyên bố sẽ đổ bộ lên Điếu Ngư. Để tỏ rõ quyết tâm của mình A Ngưu-một thành viên của Hiệp hội này tuyên bố sẽ mang theo hai chiếc quan tài trong chuyến đổ bộ lên Điếu Ngư. Cái anh chàng A Ngưu này có phải là cháu chắt mấy mươi đời của Bàng Đức không mà hành động lại giống hệt người xưa. Ngày xưa khi sau khi đánh nhau năm mươi hiệp không phân thắng bại Bàng Đức cầm đuôi cán đao làm thế giả đà đao, quay ngựa chạy. Quan Công đuổi theo. Bàng Đức gác đao trên yên ngựa, se sẽ rút bộ cung đằng sau lưng bắn ra một phát tin ngay vào vai phải của Quan Công. Ngày nay anh chàng A Ngưu bắt chước người xưa mang quan tài ra trận liệu rồi có làm nên cơm cháo gì không?

HVU

Tác giả gửi cho NTT blog

2 thoughts on “Mang theo quan tài ra trận

Đã đóng bình luận.